ดวงการเงินไม่มั่นคง จนต้องกู้ยืม สัปดาห์ที่3 มี.ค.64