ให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกหลัง สัปดาห์ที่2 เม.ย.64