ขาดเงินทุนหมุนเวียน งานไม่ราบรื่น สัปดาห์ที่3 พ.ค.64