รายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดฝัน สัปดาห์ที่2 มิ.ย.64