จะมีการเดินทางไกล หรือย้ายที่ทำงาน สัปดาห์ที่3 มิ.ย.64