เงินที่คาดว่าจะได้ต้องมีอันเลื่อนออกไป สัปดาห์แรก ก.ค.64