ไม่ควรเดินทางไกลเพื่อไปติดต่องาน สัปดาห์ที่2 ก.ย.64