ระวังอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน สัปดาห์ที่4 ก.ย.64