เพื่อนฝูงจะมาขอพึ่งพาทางด้านการเงิน สัปดาห์ที่2 ต.ค.64