ระวังอุบัติเหตุจากเครื่องยนต์กลไก สัปดาห์ที่2 ต.ค.64