ประชาชนทยอยเดินทางไปศูนย์บางซื่อฉีดเข็ม 1 – Booster dose