ให้ระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร สัปดาห์แรก พ.ย.64