งานก้าวหน้าด้วยดี มีโอกาสเดินทางไกล สัปดาห์ที่2 พ.ย.64