เพื่อนฝูงจะมาขอพึ่งพาทางด้านการเงิน สัปดาห์ที่3 พ.ย.64