งานก้าวหน้าด้วยดี มีผู้ใหญ่สนับสนุน สัปดาห์ที่2 ธ.ค.64