เพื่อนฝูงจะมาขอพึ่งพาทางด้านการเงิน สัปดาห์ที่2 ธ.ค.64