ระวังจะเจ็บป่วย จากอากาศเปลี่ยนแปลง สัปดาห์ที่3 ธ.ค.64