ระวังจะมีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้า สัปดาห์ที่4 ธ.ค.64