อย่าให้ใครกู้ยืมเงินทอง จะได้คืนยาก สัปดาห์ที่3 ม.ค.65