ไม่ควรเดินทางไกลเพื่อไปติดต่องาน สัปดาห์ท้าย ม.ค.65