เงินทองคล่องตัวดี ทั้งรับและจ่าย สัปดาห์แรก ก.พ.65