ระวังหุ้นส่วนหรือคู่ครอง จะทำให้งานมีอุปสรรค สัปดาห์ที่2 ก.พ.65