จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินที่ขอกู้ไว้ สัปดาห์ที่3 ก.พ.65