เจ้าหน้าที่สวมชุด PPE คุมนักเรียนเสี่ยงสูง-ติดเชื้อ สอบ GAT/ PAT ห้องสอบพิเศษ