ระวังจะเจ็บป่วย จากอากาศเปลี่ยนแปลง สัปดาห์ที่3 เม.ย.65