รมว.สธ.เผย ไทยเข้ารับการประเมินความจำเป็นเพื่อทบทวนมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศตามกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลก