สภาการพยาบาล หารือสธ. เสนอแก้ปัญหา “พยาบาลขาดแคลน” ถูกจุดเน้นคงอยู่ในระบบมากที่สุด