รายจ่ายประเภทฟุ่มเฟือยค่อนข้างสูง สัปดาห์ท้าย พ.ค.67