ระวังอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน สัปดาห์ที่3 มิ.ย.67