ระวังจะมีโรคภัยไข้เจ็บมารุมเร้า สัปดาห์แรก เม.ย.64