ไม่ควรเดินทางไกลเพื่อไปติดต่องาน สัปดาห์ที่2 พ.ค.64