รายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้น สัปดาห์สุดท้าย พ.ค.64