งานไม่ราบรื่น เนื่องจากขาดเงินทุนหมุนเวียน สัปดาห์ที่2 มิ.ย.64