จะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเงินที่ขอกู้ไว้ สัปดาห์ที่3 มิ.ย.64