ครม. มีมติช่วยโควิด-19 ลดจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 เหลือร้อยละ 60 นาน 6 เดือน