ไม่ค่อยมีโชคด้านความรัก มีโอกาสที่จะเป็นโสด สัปดาห์แรก ก.ค.64