ยันไม่ยกเลิกจัดสงกรานต์ แม้ผุดคลัสเตอร์ใหม่ ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาเอง