“ดื่มน้ำ – หิวน้ำบ่อย” อาจเป็นสัญญาณอันตรายโรค “เบาจืด”