ประโยชน์ของการ “บริจาคเลือด” ได้บุญแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย