อย่ากิน! แพทย์เตือน “ไส้เดือนดิบๆ” แหล่งเชื้อโรค อาจป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร