รอ SMS เลย! คนฉีดซิโนแวค 2 เข็มช่วง มี.ค. – พ.ค. เตรียมฉีดบูสเข็ม 3 เริ่ม 24 ก.ย.