ภาคีบุคลากรสาธารณสุข โพสต์แสดงจุดยืนคัดค้านการทำงานวิจัยการฉีดซิโนฟาร์มในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป