ผู้ป่วย “โรคหัวใจ” สามารถออกกำลังกายได้ด้วยวิธีดังนี้