กรมควบคุมโรค ประเมิน โอมิครอน คล้ายไข้หวัดใหญ่ แพร่เร็วกว่าสายพันธุ์อื่น สูงสุด 5 เท่า