ระวังไว้! ติดเคี้ยว “น้ำแข็ง” มากเกินไป เสี่ยงอันตราย