สธ. หารือ ก.พ. แก้ปัญหาภาระงาน เพิ่มความก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์