จีนยกระดับมาตรการ ควบคุมการเดินทาง หลังโควิดเดลตาระบาดแล้ว